Etický kodex - eduma.cz

Zprostředkovatel

Etické kodexy Eduma Advisory slouží k lepšímu definování spolupráce mezi třemi stranami (učitel, zprostředkovatel, student), jakožto platné standardy slušného (etického) chování, přístupu a očekávání jednotlivých stran vůči druhé. Strany rozumí, že každá problematická či sporná situace může být pouhé nedorozumění, a to se vždy dá vyřešit rozumným a empatickým přístupem jednotlivých stran vůči sobě. Kodex slouží nejen pro předcházení sporných konfliktních situací, ale definuje i normu toho, jaké kroky, činy jsou správné z pohledu vize, kterou chceme sdílet.

Eduma Advisory v případě sporných situací, které by mohly být v rozporu s morálním chováním (mezi učitelem a žákem), spolupracuje a využívá poradenství společnosti Indigo Solutions s.r.o., které v případě nutnosti vstupuje do sporu jako mediační strana k nalezení závěrů či řešení.

Kvalita zprostředkovatele:

 • Eduma Advisory jako zprostředkovatel rozumí, že i když nemá přímou odpovědnost za kvalitu hodiny z hlediska obsahové, je její morální povinnost dbát na to, jací učitelé využívají zprostředkovanou službu, jakým lidem umožní využívat webové rozhraní a jaký je background znalostí jednotlivých učitelů.
 • Eduma Advisory má povinnost, projít materiály a zkušenosti každého potenciálního učitele a vyhodnotit jej, než bude zařazen do programu.
 • Eduma Advisory cítí možný dopad projektu na úroveň vzdělání v ČR a své kroky v projektu realizuje s dobrým úmyslem a s otevřeností ke spolupráci s dalšími soukromými a veřejnými vzdělávacími společnostmi a organizacemi (převážně z hlediska doporučení, hodnocení, referencí a kvality učitelů)
 • Eduma Advisory jako zprostředkovatel bude jednat vůči všem zainteresovaným stranám (učitel / žák) spravedlivým a korektním způsobem z pozice všech relevantních oblastí – tedy s ohledem na integrální rozvoj všech relevantních oblastí. Management společnosti Eduma Advisory využívá k determinaci a kontrole svých korektních kroků konzultační společnost Indigo Solutions s.r.o.

Učitel

Učitel rozumí, že etický kodex je pro něj stejně závazný jako smluvní obchodní podmínky:

 • jeho činy, chování a přístup směrem ke studentovi nebude v rozporu s etickým kodexem během online doučování prostřednictvím Eduma Advisory
 • učitel rozumí, že Eduma Advisory je zodpovědná za technický průběh hodiny a kvalitu zprostředkování, avšak kvalita výuky, obsah, vhodnost, metodika vůči studentovi je čistě odpovědností učitele, a to v plném rozsahu

Učitel podporuje potenciál studenta:

 • učitel rozumí tomu, že student je jenom tak dobrý, jak dobrý je jeho učitel
 • dle potřeby studenta nejen opravuje a poukazuje na chyby, ale i povzbuzuje k dalšímu studiu

Učitel respektuje důstojnost studenta:

 • nesmí zvýšit hlas na studenta tak, aby student měl dojem, že se na něj křičí; dále nesmí používat hrubá slova či zesměšňovat studenta či jeho vědomosti, a to žádným způsobem, ať už verbálně či neverbálně

Učitel je schopen sebereflexe:

 • učitel musí být schopen vlastní sebereflexe. Pokud cítí, že student vyžaduje speciální přístup či péči, kterou není schopen poskytnout případně není schopen daného žáka studijní problematiku naučit, sám iniciuje řešení směrem ke zprostředkovateli
 • učitel rozumí, že jeho odměna, je za předané znalosti. Necítí správné si nárokovat odměnu, pokud jako učitel selhal. Tuto skutečnost Eduma Advisory ponechá čistě na morálním indexu (*) a odborné vyspělosti učitele. Nicméně učitel rozumí, že bude hodnocen a bude mu poskytována zpětná vazba ze strany Eduma Advisory a studentů. Nebudou-li jeho schopnosti dostačující, rozumí, že nebude moct využívat Eduma Advisory k doučování studentů

Učitel se dohodne na cílech a průběhu doučovacích hodin:

 • po úvodní zkušební hodině a po domluvě se studentem sepíše stručný sylabus (tento sylabus lze dle reálného postupu studenta měnit i v průběhu doučování). To poslouží studentovi jako vodítko, že učitel pochopil potřebu studenta a má vizi, kam jej směrovat a za jakou dobu
 • učitel rozumí, že je jeho povinnost být během výuky studentovi plně k dispozici dává to studentovi na srozuměnou

Učitel se se studentem dohodne na časech a datech doučování:

 • učitel má možnost dle obchodních podmínek zrušit, přeplánovat, případně nahradit předem domluvenou hodinu se studentem. Nicméně učitel cítí povinnost, pokud například ví, že student je před důležitou zkouškou či písemkou, nenechat studenta nepřipraveného a udělá maximum proto, aby buď nemusel hodinu zrušit, případně učinit kroky, aby situaci vyřešil – např. informovat zprostředkovatele, zda nemůže zajistit náhradu, neboť pro studenta je následující hodina klíčová.

Učitel se věnuje během doučovacích hodin výuce:

 • neužívá svého postavení k dojednávání záležitostí (obchodního, partnerského či jiného rázu), jež nejsou relevantní vzhledem k výukovým cílům

Učitel se poctivě připravuje na výuku:

 • kromě času doučovacího se v potřebné míře připravuje i na výuku, např. přípravou cvičení a kontrolou zadaných domácích úkolů

Učitel vyučuje, nenahrazuje studentovu vlastní práci:

 • nevypracovává místo studenta domácí úkoly (např. z jiné vzdělávací instituce), u nichž je očekávána studentova samostatná práce; je naprosto nepřípustné vypracovávat texty, které jsou pak vydávány za studentovu vlastní práci (plagiátorství) nicméně učitel může pomoct s přípravou (kontrolou) domácích úkolů, avšak nesmí jej vypracovat či nadiktovat za studenta

Učitel zachovává důvěrnost:

 • není-li dohodnuto jinak, nesděluje osobní informace o existenci a průběhu doučování třetí straně vyjma zprostředkovatele, který má právo nahlížet do záznamů hodin kvůli kontrole a zlepšení kvality služeb a učitelů

Učitel je objektivní:

 • nakolik je to možné, prezentuje především věcná a ověřená fakta, teprve v druhé řadě i své hodnotící soudy či hypotézy; o odlišných přístupech či představitelích názorů, jež nesdílí, informuje střízlivě, bez neadekvátních emocí; respektuje fakt, že student může zastávat jiné stanovisko, především v otázkách morálních, politických a náboženských

Učitel jde příkladem:

 • v rozvoji svých odborných i osobnostních kvalit
 • učitel rozumí, že je jeho odpovědností získat představu o tom, co student potřebuje a jakým způsobem mu ideálně nastavit studijní plán (učitel studijní plán zbytečně neprotahuje a snaží se pracovat se studentem efektivně)
 • učitel domýšlí důsledky svých činů a uvědomuje si, že jeho činy mohou mít přímý vliv na positivní či negativní vývoj nezletilého studenta
 • učitel případný organizační nesouhlas se studentem řeší dohodou, v krajním případě kontaktuje zprostředkovatele s žádostí o pomoc při řešení konfliktu.
 • v případě, že má učitel pocit, že se během hodiny stalo něco nevhodného či proti regulím etického kodexu, může pomocí interaktivního tlačítka dát informaci zprostředkovateli, který buď přímo v hodině, nebo po přezkoumání nahrávky, bude situaci řešit

Student

 • student rozumí, že etický kodex je pro něj stejně závazný jako smluvní obchodní podmínky.
 • náš dům, naše pravidla. Respektive pro studenta je etický kodex jako školní řád

Náš zákazník náš pán aneb učitel je stále učitel.

 • student rozumí, že i když je z podstaty věci student platící zákazník pro učitele, není to v našem případě tak vnímáno, a proto se student chová k učiteli s respektem a snaží se poslouchat jeho rady, metody a snahu jej učit
 • student rozumí, že stejně jako jej mohl učitel ve škole poslat za dveře, i nyní má učitel právo hodinu ukončit (bez náhrady za hodinu), pokud nebude studentovo chování v souladu s dobrými mravy

student má povinnost

 • student rozumí, že pokud se s učitelem domluví na studijním plánu, úkolech a termínech, vnímá za svou povinnost se na hodiny připravovat v souladu se studijním plánem. V případě, že z nějakého důvodu se nestihne připravit či splnit úkoly, omluví se učiteli a domluví náhradní termín

Student poděkuje:

 • student na konci každé své hodiny učiteli poděkuje za jeho čas

Student zachovává důvěrnost:

 • není-li dohodnuto jinak, nesděluje osobní informace o existenci a průběhu doučování třetí straně vyjma zprostředkovatele, který má právo nahlížet do záznamů hodin kvůli kontrole a zlepšení kvality služeb a učitelů. Výjimku mohou tvořit rodiče (není-li student plnoletý) a tím přechází povinnost této podmínky na ně

Student nemusí slepě tolerovat učitele:

 • v případě, že má student pocit, že se během hodiny stalo něco nevhodného či proti regulím etického kodexu, může pomocí interaktivního tlačítka dát informaci zprostředkovateli, který buď přímo v hodině, nebo po přezkoumání nahrávky, bude situaci řešit
 • student rozumí, že jeho názor na to, že učitel je „špatný“, nemusí být pravda a příčina může být jinde. V každém případě může svůj názor vyjádřit a ten bude přezkoumán

(*) Morální Index – svědomí, morální vyspělost